fbpx

Regulamin serwisu

Serwisu streetpark.pl i sprzedaży usług za pośrednictwem serwisu.

§ 1 Definicje

W Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają: 

 1. Cennik – umieszczone w Serwisie ceny przypisane do jednoznacznie określonych produktów lub usług;
 2. Karta Członkowska – dokument wydawany Klientowi będącemu osobą fizyczną, służący do jego identyfikacji, przy wejściu do Skateparku lub na jego terenie, a także poza nim – podczas wydarzeń organizowanych przez Skatepark – celem usprawnienia realizacji Usług;
 3. Usługa – oferowane przez Usługodawcę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, niematerialne korzyści, w szczególności polegające na prowadzeniu Strefy Klienta, za pośrednictwem Serwisu, i umożliwieniu korzystania z jej funkcjonalności, polegających m.in. na zakupie biletów i karnetów do Skateparku; 
 4. Usługodawca – BEAR HDWR Łukasz Gawąd, adres do doręczeń: ul. Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno, NIP: 6372154240, REGON: 367039845;
 5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zawarła umowę z Usługodawcą w oparciu o Regulamin;
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Polityka Prywatności – dokument umieszczony w Serwisie, pod adresem www.streetpark.pl  w celu poinformowania użytkowników serwisu o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.  
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 9. Regulamin Skateparku – regulamin określający zasady korzystania ze Skateparku, dostępny w Serwisie;
 10. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.streetpark.pl wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu umożliwiający użytkownikom m.in. zakup przez Internet dostępnych produktów i Usług
 11. Skatepark – całoroczne kryte miejsce przeznaczone do uprawiania dyscyplin sportowych zgodnie z Regulaminem Skateparku, przystosowane do uprawiania wszystkich sportów miejskich, przestrzeń konferencyjna, warsztatowa i wystawowa, pop-up store oraz przestrzeń coworkingowa zlokalizowana pod adresem ul. Władysława Siwka 28, 31-588 Kraków;
 12. Strefa Klienta – utrzymywane przez Usługodawcę, indywidualne konto Klienta dostępne w Serwisie, po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, umożliwiające w szczególności zakup produktów i Usług;
 13. Zajęcia Grupowe – organizowane przez Usługodawcę lub osoby przez niego wyznaczone zajęcia grupowe przeprowadzane na terenie Skateparku.

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, zasady sprzedaży produktów i Usług oraz zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Do każdoczesnej umowy między Usługodawcą, a Klientem każdorazowo stosuje się obowiązujące w dniu zawarcia umowy: Regulamin, Regulamin Skateparku, Politykę Prywatności, Cennik oraz inne dokumenty, o których mowa w Regulaminie.
 3. Każdy podmiot przed skorzystaniem z Usług jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 4. Poprzez złożenie zamówienia, dokonanie rezerwacji, w Serwisie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem oraz dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 2 i potwierdza, że akceptuje je w formie obowiązującej na dzień zawarcia umowy.
 5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu, poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą oraz Klientem.
 6. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz dostępną w Serwisie Politykę Prywatności. 
 7. Regulamin i jego załączniki lub inne dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 powyżej stanowią wzorzec umowny zgodnie z brzmieniem art. 384 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740). 
 8. Regulamin jest udostępniany Klientowi w Serwisie w sposób ciągły. Klient może, w szczególności przed zawarciem umowy z Usługodawcą, skopiować tekst Regulaminu, zapisać go lub wydrukować go za pomocą swoich urządzeń. 
 9. Środkiem komunikacji wykorzystywanym w celu wykonania umowy jest poczta elektroniczna (e-mail), o ile odpowiednie postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej. 

§ 3 Strefa Klienta

 1. Usługodawca świadczy usługi poprzez zawarcie umowy drogą elektroniczną za pomocą Strefy Klienta.
 2. W celu korzystania z Usług w tym dokonywania zakupu niezbędne jest założenie i posiadane przez Klienta konta w Strefie Klienta.
 3. Klient, zakłada konto w Strefie Klienta poprzez wypełnienie formularza, wskazując unikalny identyfikator i hasło służące do korzystania ze Strefy Klienta.
 4. Zabronione jest ujawnianie przez Klienta osobom trzecim jakichkolwiek danych służących do autoryzacji w Strefie Klienta, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta bądź osób działających w jego imieniu w tym zakresie.
 5. W przypadku osób które ukończyły 16 lat ale nie ukończyły lat 18; wraz z założeniem konta lub zamówieniem pierwszej Usługi koniecznym jest przesłanie do Usługodawcy czytelnego, podpisanego skanu lub fotografii oświadczenia opiekuna prawnego które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.     
 6. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, a w przypadku osoby która 16 lat, ale nie ukończyła lat 18 dodatkowo po potwierdzeniu faktu złożenia oświadczenia przez opiekuna prawnego, Klient otrzyma potwierdzenie dokonania rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub dokumentów wskazanych w § 2 ust. 2, bądź dopuszczenia się przez Klienta w ramach łączącej go z Usługodawcą umowy naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, bądź też naruszenia praw osób trzecich, Usługodawca uprawniony jest do zaprzestania świadczenia Usługi lub zawieszenia dostępu do Strefy Klienta.

§ 4 Minimalne wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług dostępnych poprzez Strefę Klienta, są następujące: 
 1. posiadanie urządzenia mobilnego mającego dostęp do Internetu; 
 2. połączenie z siecią Internet; 
 3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Klienta dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet z włączoną obsługa języka Java Script: Google Chrome / Google Chrome Mobile w wersji 63 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52 lub nowszej, Opera w wersji 58 lub nowszej i Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej; 
 4. posiadanie aktualnego, czynnego prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 5. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS.

§ 5 Zakup biletów i karnetów oraz zapisy na Zajęcia Grupowe

 1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranej Usługi poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”, ”Zamawiam i płacę”, „Kupuję” lub innego, o podobnej treści jednoznacznie wskazującej na złożenie zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia oświadczeń o akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu Skateparku oraz Polityki Prywatności
 3. Klient który ukończył 16 lat ale nie ukończył lat 18 może kupić Usługi do kwoty 250 zł. Wyżej wymienieni niepełnoletni Klienci, celem zapłaty za Usługi przekraczające kwotę 250 zł, powinni przesłać do Usługodawcy, zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy której kwota do zapłaty przekracza 250 zł, lub oświadczyć, że kwota zapłaty stanowi ich zarobek którym mogą swobodnie rozporządzać (art. 21 kodeksu cywilnego). 
 4. W przypadku złożenia pierwszego zamówienia przez osobę która ukończyła 16 lat ale nie ukończyła lat 18 wymagane jest również uprzednie wysłanie oświadczenia opiekuna prawnego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Ceny usług umożliwiających korzystanie ze Skateparku oraz ceny Zajęć Grupowych wskazane są przy opisie każdej z Usług i są dostępne w Serwisie w Cenniku obowiązującym w chwili składania zamówienia.
 6. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą, przelewu tradycyjnego lub autoryzowanego systemu płatności online „Przelewy24” realizowanego przez PayPro Spółkę Akcyjną, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 7. Korzystając z systemu płatności wskazanego w ustępie poprzedzającym, Klient akceptuje regulamin wyżej wymienionego systemu płatności, na którego treść Usługodawca nie ma wpływu i za którego funkcjonowanie nie ponosi odpowiedzialności. 
 8. Zapłata ceny za Usługi powinna nastąpić przed upływem terminu zapłaty wskazanej Klientowi przez Usługodawcę, nie później jednak niż bezpośrednio przed wpuszczeniem Klienta na terytorium Skateparku celem realizacji Usługi.
 9. Chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi jest chwila dojścia do Usługodawcy potwierdzenia, zapłaty za Usługę.  
 10. Przy dokonywaniu pierwszego zakupu Klient zobowiązany jest do zlecenia wyrobienia Karty Członkowskiej, i uiszczenia jednorazowej opłaty za wyrobienie Karty Członkowskiej w wysokości wskazanej w Cenniku. Karta Członkowska zostanie wydana Klientowi podczas pierwszej wizyty w Skateparku.
 11. Usługodawca ma prawo zmiany cen biletów, karnetów, Karty Członkowskiej lub innych Usług, jednak taka zmiana nie wpływa na ceny biletów karnetów, Karty Członkowskiej lub innych usług zamówionych i opłaconych przed tą zmianą.
 12. Bilet uprawnia Klienta do jednorazowej wizyty w Skateparku w dniu zakupu biletu. W przypadku opuszczenia terenu Skateparku przez użytkownika konieczny jest zakup nowego biletu. 
 13. Karnet uprawnia do określonej w karnecie liczby wizyt w Skateparku w ciągu 30 kolejno po sobie następujących dni (jeden miesiąc) licząc od dnia zakupu karnetu.
 14. Prawo do wizyty w Skateparku wygasa wraz z upływem ważności biletu lub karnetu.
 15. Klient posiadający ważny bilet lub karnet ma możliwość zarezerwowania miejsca na Zajęciach Grupowych w dniach, w których obowiązuje dany bilet lub karnet. 

§ 6 Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

Klient jest zobowiązany: 

 1. do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, Regulaminem, Regulaminem Skateparku, i innymi dokumentami, do których odsyła Regulamin;
 2. stosować się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Usług;
 3. niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych wskazanych w Strefie Klienta;
 4. terminowego realizowania płatności za Usługi;
 5. podania prawdziwych i prawidłowych danych osobowych w celu złożenia zamówienia i korzystania z Usługi, w szczególności do podania prawdziwych danych co do wieku.

§ 7 Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. trwałe lub tymczasowe i niespodziewane awarie Usługi spowodowane brakiem zasilania w energie elektryczną, awarią serwera danych, atakiem hackerskim, okolicznościami losowymi, klęskami żywiołowymi lub siłą wyższą;
  2. czasowe przerwy w działaniu Strefy Klienta spowodowane pracami serwisowymi,
  3. utracone korzyści Klienta [w zakresie w jakim odpowiedzialność ta może być wyłączona przez przepisy prawa];
  4. trwałe lub tymczasowe awarie Usługi spowodowane przez osoby trzecie uczestniczące w świadczeniu Usługi na rzecz Klienta [w zakresie w jakim odpowiedzialność ta może być wyłączona przez przepisy prawa];
  5. skutki niewłaściwego korzystania z Usługi przez Klienta; 
  6. awarie lub inne uszkodzenia sprzętu Klienta lub innego sprzętu, urządzeń, systemu operacyjnego, oprogramowania lub uszkodzenia lub utratę danych Klienta, spowodowane przez oprogramowanie dostarczane przez Usługodawcę [w zakresie w jakim odpowiedzialność ta może być wyłączona przez przepisy prawa];
  7. korzystanie przez Klienta z oprogramowania niewspieranego przez jego producenta, w szczególności w takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i nieprzerwane świadczenie Usługi.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta w związku z Usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty uiszczonej przez Klienta za ostatni zakupiony przez Klienta bilet albo karnet – w zakresie w jakim odpowiedzialność ta może być wyłączona przez przepisy prawa.

§ 8 Ryzyko związane z korzystaniem z Usługi

Korzystanie z Usług nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, z wyjątkiem zagrożeń powszechnie występujących podczas korzystania z Internetu. Niezależnie od tego, zaleca się stosowanie oprogramowania antywirusowego w celu zminimalizowania wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania przez osoby nieuprawnione.

§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy z Usługodawcą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że Usługa została już zrealizowana przez Usługodawcę lub Konsument ze swojej winy nie zrealizował Usługi której termin realizacji minął.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie. Konsument może w tym celu złożyć oświadczenie następującej treści: “Świadomy konsekwencji odstąpienia od umowy, oświadczam niniejszym, że odstępuję od umowy z Panem Łukaszem Gawądem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BEAR HDWR Łukasz Gawąd zawartej w dniu [data]”; przy czym skorzystanie ze wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przed przyjęciem zamówienia przez Usługodawcę powoduje, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje być wiążąca.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu pełnej uiszczonej przez Konsumenta kwoty, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Usługodawca dokona płatności tym samym sposobem płatności, który został zastosowany przez Konsumenta albo innym sposobem uzgodnionym przez strony, o ile nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.

§ 10 Reklamacje

 1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi jest składana za pomocą wysłania wiadomości e-mail i powinna zawierać:
  1. dane kontaktowe Klienta, umożliwiające jego identyfikację i komunikację z nim/nią;
  2. informację na temat Usługi, której dotyczy reklamacja oraz zastrzeżenia dotyczące Usługi;
  3. opis okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. żądania Klienta związane z reklamacją. 
 2. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Usługodawca w określonym terminie udzieli odpowiedzi na reklamację, wskazując, czy uznaje reklamację (i w jaki sposób Usługodawca zamierza ją zrealizować), czy też nie uznaje reklamacji (wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska).
 3. Jeżeli w terminie 14 dni Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na żądanie Konsumenta, oznacza to, że uznał żądanie za uzasadnione w zakresie jakim jest ono zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, niniejszym Regulaminem Regulamin Skateparku Polityką Prywatności oraz innymi dokumentami powołanymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej w przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności, w szczególności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez osoby trzecie. Postanowienia tego nie stosuje się do umowy zawartej z Konsumentem.

§ 11 Jurysdykcja i rozwiązywanie sporów

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego. W przypadku Konsumentów wybór prawa nie pozbawia ochrony udzielanej na podstawie przepisów, które nie mogą być wyłączone przez umowę na podstawie prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 2. Konsumentowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi uprawnienie do zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów.
 3. W przypadku zaistnienia sporu Usługodawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania. 
 4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://uokik.gov.pl.
 5. Usługodawca oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
 6. W razie wątpliwości przyjmuje się, że miejscem świadczenia Usługi jest Rzeczpospolita Polska. Postanowienie to nie dotyczy umowy zawartej z Konsumentem.
 7. Ewentualne spory sądowe będą poddane jurysdykcji w sądzie właściwym dla Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy umowy zawartej z Konsumentem.

§ 12 Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

 1. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem o świadczenie Usługi jest zawierana na czas nieokreślony chyba, że co innego wynika z jej treści lub woli stron.
 2. Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług, jeśli Klient: 
  1. naruszy postanowienia Regulaminu albo innych dokumentów obowiązujących między stronami;
  2. nie postępuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  3. nie uiszcza opłat w terminie;
  4. korzysta z Usługi niezgodnie z jej celem lub Regulaminem;
  5. działa na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów.
 3. Zawieszenie świadczenia Usługi może trwać do czasu zaprzestania przez Klienta naruszających zachowań. Przed zawieszeniem świadczenia Usługi, Usługodawca prześle Klientowi uprzednie wezwanie do zaprzestania naruszeń. 

§ 13 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 r.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości albo w części, okoliczność ta nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów (takich jak m.in. zmiany w przepisach prawa, zmiany modelu biznesowego Usługodawcy, zmiany warunków świadczenia usług na rzecz Usługodawcy przez osoby trzecie, które są niezbędne do realizacji Usługi, zmiany w ofercie świadczonej Usługi), po uprzednim poinformowaniu Klienta o tym fakcie pocztą elektroniczną. Zmiany w postanowieniach Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym w wiadomości e-mail, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od chwili poinformowania Klientów pocztą elektroniczną o nowych postanowieniach.
 4. Zmiana nazwy Usługodawcy oraz zmiany wynikające ze zmian w prawie, które nie mają wpływu na charakter, sposób i jakość wykonywania Usługi, nie stanowią zmiany umowy zawartej z klientem.
 5. Konsument może zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian i wypowiedzieć umowę z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informację o zmianie Regulaminu. Termin do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian i rozwiązania umowy w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem wynosi 7 dni, od dnia otrzymania przez niego wiadomości e-mail zawierającej informację o zmianach Regulaminu.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Umów zajęcia