Regulaminy - STREETPARK - CRACOW INDOOR SKATEPARK

Regulaminy

REGULAMIN SKATEPARKU
STREET PARK – CRACOW INDOOR SKATEPARK

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin Skate-Parku stanowi załącznik do Regulaminu Serwisu i określa ogólne warunki i zasady korzystania z Skate-Parku. Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w sposób wskazany w Regulaminie Serwisu. 
 2. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w Regulaminie Serwisu należy rozumieć w następujący sposób:
 1. „Użytkownik” – Klient na rzecz, którego została wyrobiona Karta Członkowska.
 1. Skate-Park jest czynny co do zasady 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 22:00, sobota niedziela w godzinach od 10:00 do 22:00 z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. oraz podziałem na sesje. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Skate-Parku. W takiej sytuacji, w przypadku nabycia biletu jednorazowego odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się jedynie do zwrotu części ceny zakupionego biletu, odpowiadającej części świadczenia niewykorzystanej przez Użytkownika.
 3. Infrastruktura Skate-Parku przeznaczona jest do jazdy wyczynowej na deskorolkach, rolkach, rowerach bmx i hulajnogach wyczynowych. Korzystanie z innych urządzeń niż wskazane w zdaniu poprzednim jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody członka obsługi Skate-Parku.

 

 • 2 Wstęp na płytę Skate-Parku
 1. Podczas pierwszej wizyty w Skate-Parku Użytkownikowi wydawana jest Karta Członkowska.
 2. Warunkiem wstępu na płytę Skate-Parku jest przedstawienie Usługodawcy lub osobie przez niego wyznaczonej Karty Członkowskiej oraz posiadanie ważnego biletu lub karnetu, a także otrzymanie od członka obsługi Skate-Parku jednorazowej opaski na nadgarstek, którą Użytkownik powinien mieć założoną w widoczny sposób przez cały czas przebywania na terenie Skate-Parku.
 3. Kartą Członkowską może posługiwać się jedynie Użytkownik dla którego Karta Członkowska została wyrobiona.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o utracie Karty Członkowskiej. 
 5. W przypadku utraty Karty Członkowskiej Użytkownik zobowiązany jest do zlecenia wyrobienia nowej Karty Członkowskiej i ponownego uiszczenia jednorazowej opłaty, zgodnie z zapisami Regulaminu Serwisu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa ze Skate-Parku może korzystać w tym samym czasie maksymalnie 60 osób (w tym opiekunów). W przypadku wyczerpania tego limitu Usługodawca uprawniony jest do odmowy wstępu Użytkownikowi do czasu zwolnienia odpowiedniej ilości miejsc. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić ilość osób aktualnie przebywających na terenie Skate-Parku, wykorzystując w tym celu odpowiednią zakładkę Strefy Klienta. 

 

 • 3 Korzystanie ze Skate-Parku
 1. Ze Skate-Parku mogą korzystać wyłącznie osoby, które skończyły 4 lata.
 2. Osoby poniżej 13. (trzynastego) roku życia mogą korzystać ze Skate-Parku wyłącznie pod stałym nadzorem przedstawiciela ustawowego.
 3. Osoby pomiędzy 13. (trzynastym) a 18. (osiemnastym) rokiem życia mogą korzystać ze Skate-Parku wyłącznie po dostarczeniu pisemnej zgody swojego przedstawiciela ustawowego, której wzór przedstawiony jest w załączniku A do Regulaminu Skate-Parku.
 4. Ze względu na fakt, że korzystanie ze Skate-Parku obarczone jest wysokim ryzykiem powstania kontuzji, wszystkim osobom aktywnie korzystającym ze Skate-Parku zaleca się używanie kasków oraz ochraniaczy, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich używanie kasków oraz ochraniaczy jest obowiązkowe. 
 5. Każdy korzystający ze Skate-Parku zobowiązany jest do używania w pełni sprawnego sprzętu (deskorolek, rolek, rowerów bmx, hulajnóg), z którego korzystanie nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych osób.
 6. Każdy korzystający ze Skate-Parku zobligowany jest do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Skate-Parku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zaleceniami obsługi Skate-Parku. W przypadku niezastosowania się do powyższego postanowienia, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania infrastruktury Skate-Parku. 
 7. W czasie korzystania ze Skate-Parku, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi Skate-Parku;
 2. bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu Skate-Parku;
 3. zachowania należytej ostrożności;
 4. zachowywania się w sposób niestwarzający zagrożenia i niezakłócający korzystania ze Skate-Parku innym osobom;
 5. sprzątania po sobie;
 6. nieniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie Skate-Parku.
 1. Na terenie Skate-Parku bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
 1. wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających;
 2. palenie wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp.;
 3. wnoszenie szklanych przedmiotów oraz jakichkolwiek innych obiektów, mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób;
 4. przebywanie na terenie Skate-Parku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji odurzających.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi Skate-Parku, gdy:
 1. zauważy jakiekolwiek uszkodzenia lub awarie urządzeń znajdujących się na terenie Skate-Parku;
 2. dojdzie do jakiegokolwiek wypadku lub odniesienia urazu, kontuzji czy obrażeń ciała przez Użytkownika podczas korzystania z infrastruktury Skate-Parku. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu oraz wyproszenia z terenu Skate-Parku osób niestosujących się do zakazów i nakazów określonych w Regulaminie Skate-Parku lub Regulaminie Serwisu, bez prawa do rekompensaty za zakupiony bilet. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione i pozostawione na terenie Skate-Parku.
 3. Usługodawca informuje, że ryzyko sportowe związane z amatorską jazdą wyczynową na deskorolkach, rolkach, rowerach bmx i hulajnogach wyczynowych na terenie Skate-Parku ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu, niewynikające z winy Organizatora.

 

 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Skate-Parku wchodzi w życie z dniem 21.11 2020 r.
 2. Załączniki do Regulaminu Skate-Parku stanowią jego integralną część.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Skate-Parku postanowienia Regulaminu Serwisu stosuje się odpowiednio. 

 

Załączniki:

 1. Zgoda przedstawiciela ustawowego.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Regulamin Serwisu STREETPARK.PL

 

§ 1 Definicje

W Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają: 

 1. “Cennik” – umieszczone w Serwisie zestawienie cen oraz innych kluczowych informacji dotyczących Usług;
 2. „Karta Członkowska” – indywidualny dokument w formie plastikowej karty wydawany Klientowi, którego posiadanie jest warunkiem korzystania ze Skate-parku;
 3. “Usługa” – usługa utrzymania Strefy Klienta i korzystania z jej funkcjonalności, w szczególności polegających na zakupie biletów i karnetów umożliwiających korzystanie ze Skate-parku, dostępna za pośrednictwem Serwisu; 
 4. “Usługodawca” – Łukasz Gawąd prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą: BEAR HDWR Łukasz Gawąd, ze stałym miejscem wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń: ul. Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno oraz dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności: ul. Wizjonerów 2, 31-356 Kraków, posiadającym NIP: 6372154240 oraz numer REGON: 367039845;
 5. „Klient” – osoba, która zawarła umowę z Usługodawcą w oparciu o Regulamin;
 6. „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. “Regulamin” – niniejszy Regulamin;
 8. „Regulamin Skate-parku” – regulamin określający zasady korzystania ze Skate-Parku, dostępny w Serwisie;
 9. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.streetpark.pl;
 10. „Skate-park” – miejsce przeznaczone do uprawiania dyscyplin sportowych zgodnie z Regulaminem Skate-parku;
 11. „Strefa Klienta” – oznacza utrzymywane przez Usługodawcę, indywidualne konto Klienta dostępne w Serwisie, po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, umożliwiające;
 12. „Zajęcia Grupowe” – organizowane przez Usługodawcę lub osoby przez niego wyznaczone zajęcia z dyscyplin sportowych przeprowadzane na terenie Skate-parku w grupach liczących od kilku do kilkunastu osób.

 

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Treść umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest każdorazowo określana przez Regulamin, Regulamin Skate-Parku, Cennik oraz inne dokumenty, o których mowa w Regulaminie. 
 2. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz dostępną w Serwisie Politykę Prywatności. 
 3. Regulamin i jego załączniki lub inne dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej stanowią wzorzec umowny zgodnie z brzmieniem art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny. 
 4. Regulamin jest udostępniany dla Klienta w Serwisie w sposób ciągły. Klient może skopiować tekst Regulaminu, zapisać lub wydrukować go za pomocą swoich urządzeń. 
 5. Środkiem komunikacji wykorzystywanym w celu wykonania umowy jest poczta elektroniczna (e-mail), o ile odpowiednie postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej

 

§ 3 Strefa Klienta

  1. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest założenie przez Klienta Strefy Klienta.
  2. Klient, zakłada konto w Strefie Klienta poprzez wypełnienie formularza, wskazując unikalny identyfikator i hasło służące do korzystania ze Strefy Klienta.
 • Zabronione jest ujawnianie przez Klienta osobom trzecim jakichkolwiek danych służących do autoryzacji w Strefie Klienta, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta bądź osób działających w jego imieniu w tym zakresie. 
 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma potwierdzenie dokonania rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 2. Chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi jest chwila otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Regulaminu Skate-parku bądź dopuszczenia się przez Klienta w ramach łączącej go z Usługodawcą umowy naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, bądź też naruszenia praw osób trzecich, Usługodawca uprawniony jest do zaprzestania świadczenia Usługi lub zawieszenia dostępu do Strefy Klienta.

 

§ 4 Minimalne wymagania techniczne

Do skorzystania z Usługi konieczne jest następujące wyposażenie:

  1. komputer PC, smartphone, tablet lub inne urządzenie spełniające podobną funkcję;
  2. aktywne łącze internetowe;
  3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge;
  4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS, 
  5. aktywne konto poczty elektronicznej. 

 

§ 5 Zakup biletów i karnetów oraz zapisy na Zajęcia Grupowe 

 1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, natomiast ceny biletów i karnetów umożliwiających korzystanie ze Skate-parku oraz Zajęć Grupowych wskazane są w Cenniku obowiązującym w chwili składania zamówienia.
 2. Do dokonywania zakupu biletów i karnetów oraz zapisów na Zajęcia Grupowe niezbędne jest posiadanie aktywnego konta w Strefie Klienta.
 3. Zapłata ceny za bilet lub karnet oraz za Zajęcia Grupowe powinna nastąpić przed upływem terminu zapłaty wskazanego Klientowi
 4. Przy dokonywaniu pierwszego zakupu Klient zobowiązany jest do zlecenia wyrobienia Karty Członkowskiej, i uiszczenia jednorazowej opłaty za wyrobienie Karty Członkowskiej w wysokości wskazanej w Cenniku. Karta Członkowska zostanie wydana Klientowi podczas pierwszej wizyty w Skate-parku.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów lub karnetów, Karty Członkowskiej, jednak taka zmiana nie wpływa na ceny biletów lub karnetów zamówionych przed zmianą bądź Karty Członkowskiej, której wyrobienie zostało opłacone przed zmianą.
 6. Bilet uprawnia Klienta do jednorazowej wizyty w Skate-parku w dniu zakupu biletu. W przypadku opuszczenia terenu Skate-parku przez użytkownika konieczny jest zakup nowego biletu. 
 7. Karnet uprawnia do określonej w karnecie liczby wizyt w Skate-parku w ciągu miesiąca od dnia zakupu karnetu.
 8. Prawo do wizyty w Skate-parku wygasa wraz z upływem ważności biletu lub karnetu.
 9. Klient posiadający ważny bilet lub karnet ma możliwość zarezerwowania miejsca na Zajęciach Grupowych w dniach, w których obowiązuje dany bilet lub karnet. 

 

§ 6 Obowiązki i odpowiedzialność Klienta 

Klient jest zobowiązany do: 

 1. korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, Regulaminem i innymi dokumentami, do których odsyła Regulamin;
 2. stosować się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Usług;
 3. powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 4. niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych wskazanych w Strefie Klienta;
 5. terminowego realizowania płatności za Usługi;
 6. podania prawdziwych i prawidłowych danych osobowych w celu złożenia zamówienia i korzystania z Usługi.

 

§ 7 Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy 

 1. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. trwałe lub tymczasowe i niespodziewane awarie Usługi spowodowane atakiem hakerskim, okolicznościami losowymi, klęskami żywiołowymi lub siłą wyższą;
  2. utracone korzyści Klienta [postanowienia nie stosuje się do umowy zawartej z Konsumentem];
  3. trwałe lub tymczasowe awarie Usługi spowodowane przez osoby trzecie uczestniczące w świadczeniu Usługi na rzecz Klienta [postanowienia nie stosuje się do umowy zawartej z Konsumentem];
  4. skutki niewłaściwego korzystania z Usługi przez Klienta; 
  5. awarie lub inne uszkodzenia sprzętu Klienta lub innego sprzętu, urządzeń, systemu operacyjnego, oprogramowania lub uszkodzenia lub utratę danych Klienta, spowodowane przez oprogramowanie dostarczane przez Usługodawcę [postanowienia nie stosuje się do umowy zawartej z Konsumentem];
  6. korzystanie przez Klienta z oprogramowania niewspieranego przez jego producenta, w szczególności w takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i nieprzerwane świadczenie Usługi.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta w związku z Usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty uiszczonej przez Klienta za ostatni zakupiony przez Klienta bilet albo karnet. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do umowy zawartej z Konsumentem.

 

§ 8 Ryzyko związane z korzystaniem z Usługi

Korzystanie z Usług nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, z wyjątkiem zagrożeń powszechnie występujących podczas korzystania z Internetu. Niezależnie od tego, zaleca się stosowanie oprogramowania antywirusowego w celu zminimalizowania wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania przez osoby nieuprawnione.

 

§ 9 Prawo Konsumentów do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy z Usługodawcą bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
 2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć Usługodawcy stosowne oświadczenie. Konsument może w tym celu skorzystać z wzorca oświadczenia: “Zdając sobie sprawę z konsekwencji odstąpienia od umowy, oświadczam niniejszym, że odstępuję od umowy z Panem Łukaszem Gawądem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BEAR HDWR Łukasz Gawąd zawartej w dniu [data]”, przy czym skorzystanie ze wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przed przyjęciem zamówienia przez Usługodawcę powoduje, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje być wiążąca.
 4. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu pełnej uiszczonej przez Konsumenta kwoty, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Usługodawca dokona płatności tym samym sposobem płatności, który został zastosowany przez Konsumenta albo innym sposobem uzgodnionym przez strony, o ile nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.

 

§ 10 Reklamacje

 1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi jest składana za pomocą wysłania wiadomości e-mail i powinna zawierać:
  1. dane kontaktowe Klienta, umożliwiające jego identyfikację i komunikację z nim/nią;
  2. informację na temat Usługi, której dotyczy reklamacja oraz zastrzeżenia dotyczące Usługi;
  3. opis okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. żądania Klienta związane z reklamacją. 
 2. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. Usługodawca w określonym terminie udzieli odpowiedzi na reklamację, wskazując, czy uznaje reklamację (i w jaki sposób Usługodawca zamierza ją zrealizować), czy też nie uznaje reklamacji (wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska).
 3. Jeżeli w terminie 14 dni Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na żądanie Konsumenta, oznacza to, że uznał żądanie za uzasadnione.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej o 7 dni w przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności, w szczególności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez osoby trzecie [postanowienia tego nie stosuje się do umowy zawartej z Konsumentem].

 

§ 11 Jurysdykcja i rozwiązywanie sporów

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Konsumentów wybór prawa nie pozbawia ochrony udzielanej na podstawie przepisów, które nie mogą być wyłączone przez umowę na podstawie prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 2. Konsumentowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 3. W przypadku zaistnienia sporu Usługodawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania, w szczególności za pomocą platformy https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://uokik.gov.pl.
 5. Usługodawca oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
 6. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że miejscem świadczenia Usługi jest Rzeczpospolita Polska [postanowienie to nie dotyczy umowy zawartej z Konsumentem].
 7. Ewentualne spory sądowe będą poddane jurysdykcji w sądzie właściwym dla Usługodawcy [postanowienie to nie dotyczy umowy zawartej z Konsumentem].

 

§ 12 Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

 1. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem o świadczenie Usługi jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Usługodawca może zawiesić świadczenie Usług, jeśli Klient: 
  1. naruszy postanowienia Regulaminu; lub
  2. nie postępuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu; lub
  3. nie uiszcza opłat w terminie, lub
  4. korzysta z Usługi niezgodnie z jej celem lub Regulaminem; lub
  5. działa na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów.
 3. Zawieszenie świadczenia Usługi może trwać do czasu zaprzestania przez Klienta naruszających zachowań, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej. Przed zawieszeniem świadczenia Usługi, Usługodawca prześle Klientowi uprzednie wezwanie do zaprzestania naruszeń. 

 

§ 13 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11. 2020 r.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości albo w części, okoliczność ta nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów (takich jak m.in. zmiany w przepisach prawa, zmiany modelu biznesowego Usługodawcy, zmiany warunków świadczenia usług na rzecz Usługodawcy przez osoby trzecie, które są niezbędne do realizacji Usługi, zmiany w ofercie świadczonej Usługi), po uprzednim poinformowaniu Klienta o tym fakcie pocztą elektroniczną. Zmiany w postanowieniach Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym w wiadomości e-mail, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od chwili poinformowania Klientów pocztą elektroniczną o nowych postanowieniach.
 4. Zmiana nazwy Usługodawcy oraz zmiany wynikające ze zmian w prawie, które nie mają wpływu na charakter, sposób i jakość wykonywania Usługi, nie stanowią zmiany umowy.
 5. Konsument może zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian i wypowiedzieć umowę z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informację o zmianie Regulaminu. Termin do zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian i rozwiązania umowy w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem wynosi 7 dni, od dnia otrzymania przez niego wiadomości e-mail zawierającej informację o zmianach Regulaminu.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Procedura działania przy podejrzeniu zarażenia

Zasady Bezpieczeństwa

REGULAMIN WYDARZENIA – “SCOOT MASTERS 2021”

GOLDEN DRAGON AM _ REGULAMIN + OŚWIADCZENIA

ROYAL BLADES REGULAMIN + OŚWIADCZENIA

REGULAMIN STREET PARK CAMP

OŚWIADCZENIE – STREET PARK CAMP

POLITYKA PRYWATNOŚCI STREET PARK