Polityka prywatności - STREETPARK - CRACOW INDOOR SKATEPARK

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
STREET PARK

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. przetwarzania Państwa danych osobowych przez Street Park.

Street Park szanuje dane osobowe swoich Klientów i użytkowników strony internetowej oraz spełnia wymogi ochrony danych osobowych wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć taki sam sposób, jak w Regulaminie.

Street Park zapewnia, że pracownicy i współpracownicy Street Park zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych BEAR HDWR Łukasz Gawąd (NIP: 6372154240)
Dane kontaktowe administratora
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje niemożnością realizacji przez Street Park wskazanych poniżej celów przetwarzania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy oraz podjęcia, na Państwa żądanie, działań przed zawarciem umowy jak również w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed takimi roszczeniami – co stanowi uzasadniony interes Street Park (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO);
 • odpowiedzi na pytania zadane przez Pastwa w formularzu kontaktowym, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Street Park (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji wynikających z prawa obowiązków Street Park, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenia profilu Street Park w mediach społecznościowych, w tym interakcji z osobami nawiązującymi kontakt ze Street Park poprzez takie profile – w odniesieniu do danych udostępnionych przez te osoby w ramach mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez takie podmioty jak:

 • pracownicy lub współpracownicy Street Park;
 • podmioty świadczące usługi hostingowe lub usługi chmury obliczeniowej;
 • podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej; 
 • podmioty świadczące usługi typu Software as a Service, umożliwiające w szczególności zawarcie umowy (w tym zakup biletów), jak również kontakt z Państwem;
 • podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe;
 • administratorzy portali społecznościowych na których posiadają Państwo zarejestrowany profil i za pośrednictwem których dokonują Państwo interakcji z profilem Street Park.
Odbiorcy danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiotów takich jak Google LLC, Facebook, Inc.

Street Park przekazuje dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. odbiorcy z państw trzecich) na zasadach określonych w rozdziale V RODO. W związku z powyższym przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego może odbywać się w oparciu o następujące mechanizmy prawne:

 • standardowe klauzule umowne – Street Park przekazuje dane osobowe do podmiotów spoza EOG, które zobowiązały się do stosowania standardowych klauzul umownych i zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia otrzymywanych danych osobowych. Obecnie obowiązują trzy decyzje Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych: (i) decyzja 2001/497/WE; (ii) decyzja 2004/915/WE; (iii) decyzja 2010/87/UE. Treść wszystkich decyzji jest dostępna w Bazie aktów prawnych Unii Europejskiej pod adresem http://eur-lex.europa.eu;
 • wykonanie umowy – w niektórych, wyjątkowych wypadkach, gdy odbiorca danych z państwa trzeciego nie zobowiązał się do stosowania standardowych klauzul umownych, Państwa dane mogą zostać przekazane jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Państwem a Street Park lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Państwa żądanie;
 • Państwa zgoda – jeżeli żadna z powyższych podstaw przekazania danych do odbiorcy spoza EOG nie znajdzie zastosowania, Street Park przekaże Państwa dane do odbiorcy z państwa trzeciego jedynie w przypadku udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody. Informujemy jednak, że w takim przypadku istnieje ryzyko braku zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych w związku z przekazaniem ich do odbiorcy spoza EOG.
Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową (co do zasady obowiązuje trzyletni okres przedawnienia) oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych).

W przypadku gdy przetwarzanie danych jest uzależnione od Państwa zgody – dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych
 • sprostowania i usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zatuomatyzowane podajmowanie decyzji Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Pliki cookies Strona internetowa Street Park może wykorzystywać pliki cookies. Street Park dla zapewnienia ochrony Państwa prywatności, wykorzystuje narzędzia do zarządzania plikami cookies, umożliwiające Państwu decydowanie o tym jakie pliki cookies i w jakich celach będą wykorzystywane.