Siema! Witaj na Streetparku :)

Polityka prywatności

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu, funkcjonującego pod adresem: https://streetpark.pl/
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: BEAR HDWR Łukasz Gawąd, ul. Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno.
 3. Adres poczty elektronicznej operatora oraz administratora danych osobowych: contact@streetpark.pl
 4. Operator jest Administratorem danych osobowych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • −  Realizacji usług zamówionych za pomocą Serwisu,
  • −  Prowadzenia newslettera,
  • −  Prezentacji oferty Serwisu lub informacji o Serwisie,
  • −  Obsługi wydarzeń, szkoleń, zajęć sportowych kulturalnych lub widowiskowych, których organizatorem, współorganizatorem lub patronem jest Operator Serwisu,
  • −  Prowadzenia rozmów przez komunikatory internetowe,
  • −  Publikowania zdjęć/nagrań przez Użytkownika,
  • −  Obsługi Użytkownika przez formularz kontaktowy,
  • −  Przygotowania, pakowania, wysyłki korespondencji/produktów,
  • −  Prowadzenia systemu komentarzy,
  • −  Prowadzenia forum internetowego.
 6. Serwis pozyskuje informacje o Użytkowniku lub jego zachowaniu poprzez:

− dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych do Serwisu,
− zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tak zwane „ciasteczka”).

§ 2 Podstawowe metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. W naszym Serwisie miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL – zapewniający poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet). W ten sposób, dane Użytkownika, w tym dane osobowe i dane logowania, wprowadzone w Serwisie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych Serwisu są zaszyfrowane i jedynie Operator posiadający klucz (hasło) może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 1. Hasło każdego Użytkownika jest przechowywane w tak zwanej postaci hashowanej. Jest to funkcja systemu informatycznego (funkcja skrótu) działająca jednokierunkowo. Oznacza to, że nie jest możliwe odwrócenie jej działania, i odczytanie przez kogokolwiek hasła Użytkownika. Funkcja ta zapewnia bezpieczne przechowywanie haseł.
 2. Po stronie Operatora Serwisu wykorzystywana jest autentykacja dwuskładnikowa, dla dodatkowej ochrony logowania do Serwisu.
 3. Ponad powyższe, w celu ochrony danych, Operator regularnie zmienia swoje hasła administracyjne, wykonuje kopie bezpieczeństwa, aktualizuje oprogramowanie, wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

§ 3 Hosting

1. Serwis technicznie utrzymywany (hostowany) jest na następujących serwerach:

 • −  strona internetowa https://streetpark.pl
 • −  strefa klienta https://efitness.pl/
 • −  sklep internetowy https://www.pyramid.pl/

§ 4 Prawa Użytkownika oraz informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Podanie danych wskazanych w § 4 jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych poniżej.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dotyczy danych niezbędnych do:

a) rejestracji Użytkownika w Serwisie, realizacji zamówionych lub zakupionych usług, realizacji wydarzeń, szkoleń, zajęć sportowych kulturalnych lub widowiskowych, których organizatorem, współorganizatorem lub patronem jest Operator Serwisu, przygotowania, pakowania, wysyłki

korespondencji/produktów tj.:

 • −  imienia i nazwiska,
 • −  daty urodzenia,
 • −  adresu do korespondencji,
 • −  numeru telefonu,
 • −  adresu odbioru i dostawy,
 • −  numeru konta bankowego,
 • −  adresu email.

b) przesyłania newslettera tj.:
− adresu email,
c) komunikowania się na odległość, w szczególności przez formularz

kontaktowy, publikowania w Serwisie zdjęć/nagrań Użytkowników:

 • −  imienia i nazwiska,
 • −  adresu email,

d) przygotowania i przedstawienia oferty handlowej, informacji o serwisie, w tym

danych niezbędnych do marketingu bezpośredniego obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – jeżeli

Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych

 • −  imienia i nazwiska,
 • −  adresu do korespondencji,
 • −  numeru telefonu,
 • −  adresu email
 1. Jeżeli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze, Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe.
 2. Podmiotami tymi są: firmy hostingowe na zasadzie powierzenia, kurierzy, operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele, kancelarie prawne i windykatorzy, banki, biura rachunkowe, operatorzy płatności, organy publiczne, operatorzy systemu komentarzy, operatorzy komunikatorów typu chat online, upoważnieni pracownicy i współpracownicy Operatora, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Serwisu, firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Operatora Serwisu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 4. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości, przedawnieniu roszczeń).
 5. W odniesieniu do danych marketingowych dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem, że u Administratora wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane zgodnie z RODO w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”).
 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu jej wycofania przez Użytkownika.
 7. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo żądania od Administratora:
  • −  dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika,
  • −  ich sprostowania,
  • −  usunięcia,
  • −  ograniczenia przetwarzania,
  • −  oraz prawo przenoszenia danych. 10.Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanych w Polityce prywatności danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania. Prawo sprzeciwu nie może być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

interesów Użytkownika, jego praw lub wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, przysługuje mu prawo jej wycofania.
 3. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. § 5 Informacje o formularzach wypełnianych w Serwisie
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np. w celu realizacji usługi, przedstawienia oferty handlowej, rejestracji w Serwisie itp. Każdy formularz dostępny w Serwisie w czytelny sposób informuje o jego funkcji. § 6 Wykorzystywane w Serwisie funkcjonalności/techniki marketingowe
 1. Informacje o zachowaniu Użytkownika w Serwisie mogą podlegać logowaniu, tj. chronologicznemu zapisywaniu zdarzeń i działań w Serwisie.
 2. Operator Serwisu stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje danych osobowych do tego podmiotu, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu tzw. ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/
 3. Operator Serwisu stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika w Serwisie. Stosowanie takiej techniki może niezasadnie powodować wrażenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia. W praktyce jednak nie dochodzi do przekazania

żadnych danych osobowych Użytkownika do innych podmiotów. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.

 1. Operator Serwisu korzysta z technologii Facebook Pixel, który powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba zarejestrowana na Facebooku korzysta z Serwisu. Facebook do poprawnego działania tego systemu korzysta z danych, wobec których sam jest administratorem. Operator Serwisu nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Technologia ta bazuje na wykorzystaniu tzw. ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Operator Serwisu stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Użytkownika, np. mogące przesłać maile do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 3. Operator Serwisu używa narzędzi Google Tag Manager (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook Conversion API (Facebook Inc. z siedzibą w USA) które pozwalają efektywniej analizować informacje na temat ruchów Użytkowników w Serwisie, jednocześnie zapewniając spersonalizowane reklamy. W ramach używania tych narzędzi, nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych Użytkowników do innych podmiotów.
 4. Operator Serwisu korzysta z usług serwisu https://www.hotjar.com/ (Hotjar Ltd Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta), aby analizować informacje na temat korzystania przez Użytkowników z poszczególnych funkcji Serwisu. Jednak nie przekazuje danych osobowych do tego podmiotu, a jedynie zanonimizowane informacje. § 7 Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zazwyczaj pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do prawidłowego korzystania z Serwisu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • −  dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
  • −  utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu,
  • −  realizacji celów określonych powyżej w części „Wykorzystywane w Serwisie funkcjonalności/techniki marketingowe”
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Umów zajęcia