Siema! Cieszymy się, że wbiłeś do Streetpark!

Regulamin parku

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Skateparku – Streetpark™️ – Cracow Indoor Skatepark prowadzonego przez BEAR HDWR Łukasz Gawąd, NIP: 6372154240, pod adresem ul. Siwka 28, 31-588 Kraków, dla wszystkich korzystających z usług świadczonych w tym obiekcie. 
 2. Wskazane w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Użytkownik – osoba fizyczna na rzecz, której została wyrobiona Karta Członkowska,
 2. Karta Członkowska – dokument wydawany Klientowi będącemu osobą fizyczną, służący do jego identyfikacji, przy wejściu do Skateparku lub na jego terenie, a także poza nim – podczas wydarzeń organizowanych przez Skatepark – celem usprawnienia realizacji Usług;
 3. Usługa – oferowane przez Usługodawcę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, niematerialne korzyści, w szczególności polegające na: prawie wstępu do Skateparku i prawie korzystania z jego infrastruktury, prowadzeniu Strefy Klienta, za pośrednictwem Serwisu, umożliwieniu korzystania z jej funkcjonalności, polegających m.in. na zakupie biletów i karnetów do Skateparku; 
 4. Usługodawca – BEAR HDWR Łukasz Gawąd, adres do doręczeń: ul. Władysława Siwka 28 31-588 Kraków, NIP: 6372154240, REGON: 367039845;
 5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zawarła umowę z Usługodawcą w oparciu o Regulamin Serwisu streetpark.pl i sprzedaży usług za pośrednictwem serwisu;
 6. Polityka Prywatności – dokument umieszczony w Serwisie , pod adresem www.streetpark.pl  oraz dostępny w Skateparku w celu poinformowania użytkowników serwisu o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.  
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 8. Regulamin Serwisu streetpark.pl i sprzedaży usług za pośrednictwem serwisu – regulamin określający warunki korzystania z Serwisu, zasady sprzedaży produktów i Usług oraz zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
 9. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.streetpark.pl wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu umożliwiający użytkownikom m.in. zakup przez Internet dostępnych produktów i Usług
 10. Skatepark – całoroczne kryte miejsce przeznaczone do uprawiania dyscyplin sportowych zgodnie z Regulaminem Skateparku, przystosowane do uprawiania wszystkich sportów miejskich, przestrzeń konferencyjna, warsztatowa i wystawowa, pop-up store oraz przestrzeń coworkingowa zlokalizowane pod adresem ul. Władysława Siwka 28, 31-588 Kraków;
 11. Strefa Klienta – utrzymywane przez Usługodawcę, indywidualne konto Klienta dostępne w Serwisie, po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, umożliwiające w szczególności zakup produktów i Usług;
 12. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności i niemożliwe do zapobieżenia przy zastosowaniu przeciętnych w danej sytuacji środków, przy czym niemożliwość zapobieżenia dotyczy zarówno samego zjawiska, jak i jego następstw. 
 13. Opiekun – przedstawiciel ustawowy małoletniego Użytkownika, w szczególności rodzic lub opiekun prawny;
 14. Płyta Skateparku – wydzielona część Obiektu, na której znajdują się przeszkody do uprawiania sportów miejskich za pomocą takich urządzeń jak rower MTB / BMX, hulajnoga wyczynowa, deskorolka, rolki oraz za pomocą innych urządzeń na korzystanie z których zgodę wyraził Usługodawca lub osoba przez niego upoważniona;
 15. Zajęcia Grupowe – organizowane przez Usługodawcę lub podmioty przez niego wyznaczone zajęcia przeprowadzane na terenie Skateparku w których uczestniczy powyżej trzech osób.
 1. Skatepark jest czynny 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 22:00, w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 22:00 z zastrzeżeniem ustępu 4.
 2. Usługodawca informuje w Serwisie oraz w Skateparku, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym, planowym zamknięciu Skateparku oraz informuje niezwłocznie o nieplanowanym zamknięciu Skateparku.
 3. Zarówno w przypadku planowego, jak i nieplanowanego zamknięcia Skateparku, wykupione Usługi przypadające na okres jego zamknięcia zostaną wykonane niezwłocznie po jego otwarciu.   
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin otwarcia Skateparku. W sytuacji takiej zmiany, w przypadku nabycia Usługi przed zmianą dni lub godzin otwarcia Skateparku, odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się jedynie do zwrotu części ceny zakupionej Usługi, odpowiadającej części Usługi niewykorzystanej przez Użytkownika z powodu zmiany dni i godzin otwarcia.
 5. W przypadku zmiany dni i godzin funkcjonowania Skateparku lub zakresu oferowanych usług z powodu Siły Wyższej, Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, będące następstwem działania Siły Wyższej.
 6. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Usługodawca ma prawo do zatrzymania ceny w wysokości kosztów jakie poniósł, by przygotować wykonanie Usługi, której wykonanie nie doszło do skutku z powodu Siły Wyższej.  

§ 2 Użytkownicy

 1. Skatepark jest przeznaczony dla osób powyżej 4 roku życia, jednakże samodzielnie z obiektu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień regulaminu, mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie lub osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat za uprzednią pisemną zgodą Opiekuna udzieloną na formularzu który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Osoby w wieku do 13 lat mogą korzystać ze Skateparku jedynie pod opieką i nadzorem Opiekuna, lub pod opieką Opiekuna i nadzorem osoby której Opiekun powierzył pieczę nad małoletnim. 
 3. Osoby w wieku do 13 lat mogą korzystać ze Skateparku jedynie za uprzednią zgodą Opiekuna udzieloną w formie pisemnej. 
 4. Formularz zgody o której mowa w punkcie poprzedzającym, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 5. Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia mogą korzystać ze Skateparku wyłącznie po uprzednim dostarczeniu do Usługodawcy pisemnej zgody Opiekuna, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Usługodawca oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby małoletnie pozostawione w Skateparku bez opieki lub nadzoru.
 7. Zgodę wyrażoną w formie określonej w załączniku nr 1, w braku odmiennych zastrzeżeń, uznaje się za wyrażoną na czas nieokreślony.
 8. Opiekun zobowiązany jest do zapoznania małoletniego z niniejszym Regulaminem.
 9. Usługodawca nie świadczy Usług polegających na nadzorze nad małoletnimi.
 10. Skatepark nie jest placówką wsparcia dziennego w rozumieniu polskich przepisów prawa i nie pełni roli takiej placówki.
 11. Dopuszcza się korzystanie ze Skateparku przez grupy zorganizowane, w tym grupy zorganizowane osób małoletnich, pod warunkiem zapewnienia małoletnim odpowiedniej liczby osób sprawujących nad nimi nadzór, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Osoby chore, niepełnosprawne, kobiety w ciąży, inne osoby – dla których aktywność fizyczna, w związku z ich stanem psychofizycznym, może spowodować zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, mogą korzystać z Usług Skateparku polegających na aktywności fizycznej, jedynie po uprzednim przedłożeniu Usługodawcy oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie określonego wysiłku fizycznego. Oświadczenie o stanie zdrowia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 13. Usługodawca lub jego pracownicy mają prawo odmówić wykonania Usługi, lub zobowiązać do zaprzestania korzystania w Usługi, każdego Użytkownika który stwarza niebezpieczeństwo dla siebie lub osób trzecich lub nie wykonuje poleceń Usługodawcy lub jego pracowników

§ 3 Wstęp do Skateparku

 1. Podczas pierwszej wizyty w Skateparku Użytkownikowi wydawana jest Karta Członkowska.
 2. Warunkiem wstępu na Płytę Skateparku jest przedstawienie Usługodawcy lub osobie przez niego upoważnionej Karty Członkowskiej oraz posiadanie ważnego biletu lub karnetu, a w przypadku wstępu w weekendy, także otrzymanie od członka obsługi Skateparku jednorazowej opaski na nadgarstek, którą Użytkownik powinien mieć założoną w widoczny sposób przez cały czas przebywania na terenie Skateparku.
 3. Kartą Członkowską może posługiwać się jedynie Użytkownik dla którego Karta Członkowska została wydana.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o utracie Karty Członkowskiej. 
 5. W przypadku utraty Karty Członkowskiej Użytkownik zobowiązany jest do zlecenia wyrobienia nowej Karty Członkowskiej i ponownego uiszczenia jednorazowej opłaty, zgodnie z zapisami Regulaminu Serwisu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa ze Skateparku może korzystać w tym samym czasie maksymalnie 60 osób (w tym Opiekunów). W przypadku wyczerpania tego limitu Usługodawca uprawniony jest do odmowy wstępu Użytkownikowi do czasu zwolnienia odpowiedniej ilości miejsc. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić ilość osób aktualnie przebywających na terenie Skateparku, wykorzystując w tym celu odpowiednią zakładkę Strefy Klienta. 

§ 4 Zasady ogólne korzystania z Skateparku

 1. Na terenie Skateparku dozwolonym jest uprawianie jedynie legalnych dyscyplin sportowych.
 2. Każdy Użytkownik oraz Opiekun przebywający na terenie Skateparku zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności zarówno przed, w trakcie jak i po zajęciach sportowych, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa powstania szkody na osobie lub mieniu.
 3. Infrastruktura Skateparku zlokalizowana na Płycie Skateparku jest przeznaczona do jazdy wyczynowej na deskorolkach, rolkach, rowerach bmx / MTB i hulajnogach wyczynowych. Korzystanie z innych urządzeń niż wskazane w zdaniu poprzedzającym jest możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Usługodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Zabrania się jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach bmx / MTB i hulajnogach wyczynowych oraz innych urządzeniach, poza Płytą Skateparku.
 5. Konstrukcje/przeszkody służące do uprawiania wyżej wymienionych sportów, zlokalizowane na terenie Płyty Skateparku, mogą być wykorzystywane jedynie zgodnie z zaleceniami Usługodawcy lub pracowników Skateparku.
 6. W szczególności wyposażenie Płyty Skateparku może być użytkowane z zachowaniem niżej opisanych zasad bezpieczeństwa:
 1. na każdym z elementów może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 Użytkowników;
 2. na półkach przeszkód mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać;
 3. na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 Użytkownik;
 4. zabrania się używania urządzeń mobilnych, w tym wykonywania fotografii i filmów podczas użytkowania Płyty Skateparku, bez uzyskania każdorazowej, uprzedniej zgody obsługi Skateparku;  
 5. chodzenie po konstrukcjach, siedzenie na przeszkodach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 1. Użytkownicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są do używania certyfikowanych kasków oraz ochraniaczy podczas przebywania na Płycie Skateparku w trakcie zajęć sportowych. Użytkownikom powyżej 18 roku życia, przed wejściem na Płytę Skateparku zaleca się używanie certyfikowanych kasków oraz ochraniaczy w trakcie zajęć sportowych.
 2. W przypadku dostrzeżenia przez Użytkownika, wystąpienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia na terenie Skateparku, jest on zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt do Usługodawcy lub pracownika usługodawcy. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania, gdy zauważy jakiekolwiek uszkodzenia lub awarie urządzeń znajdujących się na terenie Skateparku.
 3. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy lub pracownikowi usługodawcy.
 4. Osoba która doznała urazu lub obrażenia ciała zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać kontynuowania aktywności fizycznej w danym dniu i umożliwić udzielenie jej pomocy medycznej. Odmowa zastosowania się do zobowiązań zawartych w zdaniu poprzedzającym, może skutkować zobowiązaniem Użytkownika przez Usługodawcę lub osobę przez niego upoważnioną, do zaprzestania aktywności fizycznej w danym dniu.
 5. Każdy korzystający ze Skateparku zobowiązany jest do używania w pełni sprawnego sprzętu (deskorolek, rolek, rowerów bmx, hulajnóg lub innych), z którego korzystanie nie będzie stanowiło zagrożenia dla Użytkownika lub innych osób.
 6. Każdorazowo przed wejściem na Płytę Skateparku Usługodawca lub upoważniony pracownik, ma prawo sprawdzenia sprawności sprzętu Użytkownika. W przypadku wyjawienia niesprawności sprzętu, lub odmowy kontroli sprawności sprzętu, Usługodawca lub osoba przez niego upoważniona ma prawo odmówić jego wykorzystania przez Użytkownika. 
 7. W przypadku niemożności wykonania Usługi przez Usługodawcę z powodu niesprawnego sprzętu Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów za Usługę, którą Usługodawca był gotowy świadczyć podczas niesprawności sprzętu.
 8. Każdy korzystający ze Skateparku zobligowany jest do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zaleceniami Usługodawcy lub pracowników Skateparku. W przypadku niezastosowania się do powyższego postanowienia, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania infrastruktury Skateparku.
 9. W czasie przebywania na terenie Skateparku, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. bezwzględnego stosowania się do poleceń Usługodawcy i pracowników Skateparku;
 2. bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu wraz z załącznikami, Regulaminu Serwisu streetpark.pl i sprzedaży usług za pośrednictwem serwisu oraz Polityki Prywatności;
 3. zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego;
 4. zachowywania się w sposób niestwarzający zagrożenia i niezakłócający korzystania ze Skateparku innym osobom;
 5. utrzymania czystości w tym w szczególności sprzątania po sobie;
 6. nie niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie Skateparku.
 7. Na terenie Skateparku bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
 1. wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających;
 2. palenie wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp.;
 3. wnoszenie na teren Skateparku przedmiotów mogących spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia Użytkowników;
 4. przebywanie na terenie Skateparku w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji odurzających;
 5. wprowadzania do Sketeparku zwierząt, bez wyraźnej, uprzedniej zgody Usługodawcy.
 6. używania wulgaryzmów i słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu oraz wyproszenia z terenu Skateparku osób niestosujących się do zakazów i nakazów określonych w Regulaminie lub Regulaminie Serwisu, bez prawa do rekompensaty za opłaconą Usługę. 
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione i pozostawione na terenie Skateparku.
 3. Użytkownik lub Opiekun Użytkownika przystępując do korzystania ze Skateparku jest świadomy i godzi się na ryzyko sportowe związane z aktywnością fizyczną podejmowaną w Skateparku, w szczególności jest świadomy ryzyka odniesienia urazów, utraty życia lub zdrowia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu, niewynikające z winy Usługodawcy.
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Skateparku i w Serwisie. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu   

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05 2022 r. i zastępuje w regulowanym zakresie wszelkie inne akty wewnętrzne Usługowadcy.
 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Skateparku zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
Umów zajęcia